ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 บทที่ 1 ความเป็นมาของปทุมมาหรือกระเจียว 26 พ.ค. 2563
2 ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้ กับมุมมองปรับตัวเพื่อข้าวไทยอยู่รอด 21 พ.ค. 2563
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการปลูกทุเรียนของเกษตรกร ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 7 พ.ค. 2563
4 การเปรียบเทียบระยะปลูกที่แตกต่างกันจากการปลูกด้วยเครื่องหยอดเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 5 พ.ค. 2563
5 ระบบเมล็ดพันธุ์ข้าวในประเทศไทย 5 พ.ค. 2563
6 ความก้าวหน้าในการคัดเลือกผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในชั่วรุ่นที่ 3 5 พ.ค. 2563
7 ผลของการไพร์มิ่งเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ 5 พ.ค. 2563
8 ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อรากับอาการเมล็ดด่างของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 5 พ.ค. 2563
9 การผลิตเอทานอลและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของไมโทคอนเดรียของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ถูกเร่งอายุ 5 พ.ค. 2563
10 ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเรืองแสง Rhodamine B ต่อคุณภาพและการเรืองแสงของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสมหลังการเก็บรักษา 5 พ.ค. 2563
11 การเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์ Dehydrogenase และโปรตีนของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศหลังการเคลือบด้วยธาตุอาหารพืช 5 พ.ค. 2563
12 ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยฮอร์โมนพืชต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศหลังการเก็บรักษา 5 พ.ค. 2563
13 คุณภาพของเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่เคลือบร่วมกับ auxins ภายใต้การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 5 พ.ค. 2563
14 การขอรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล 5 พ.ค. 2563
15 ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ gibberellic acid และ ethephon ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของแตงกวาระยะต้นกล้า 5 พ.ค. 2563
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University