ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 การปลูกพริกไทยที่ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1710
2 กลูโฟซิเนท แอมโมเนียม (บาสต้า) ทางเลือกใหม่สำหรับการใช้สารกำจัดวัชพืชในสวนผลไม้ 1142
3 การถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 1077
4 การปลูกหมากเพื่อการค้า 1069
5 การพัฒนาเห็ดฟางเพื่อการส่งออก: อุตสาหกรรมการแปรรูปเห็ดฟาง 722
6 การตรวจข้าวเจ้าปนข้าวเหนียว โดยวิธีย้อมสีด้วยสารละลายไอโอดีน 670
7 การจัดการฟาร์มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 546
8 การพัฒนาทางเทคโนโลยีการเกษตร : กรณีเครื่องจักรกลการเกษตร อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต 526
9 สรุปงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเทียน-ข้าวเหนียวให้ต้านทานโรคราน้ำค้าง 517
10 การรวบรวมองค์ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 443
11 แบบแผนการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในวัยรุ่น 418
12 การเลี้ยงปลากระพงขาว 405
13 การสำรวจข้อมูลสภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 402
14 การปลูกกระเทียม: เอกสารคำแนะนำ 64 391
15 การปลูกหมาก: เอกสารวิชาการที่ 35 386
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University