ระเบียบวิธีวิจัย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 16 รายการ   
 

GIS กับงานวิทยาการวัชพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการวัชพืชแห่งชาติ 2537

ชื่อหนังสือ GIS กับงานวิทยาการวัชพืช

จำนวนหน้า 244 หน้า

ผู้แต่ง วลัยพร ศศิประภา ,

 

ตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตและปริมาณส่งออกยางพาราของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 219-228

ผู้แต่ง เฉลิมพล จตุพร , พัฒนา สุขประเสริฐ ,

 

ตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตและปริมาณส่งออกยางพาราของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 219-228

ผู้แต่ง เฉลิมพล จตุพร , พัฒนา สุขประเสริฐ ,

 

การทดสอบสมการประเมินพื้นที่ใบแบบไม่ทำลายของพี้ชและเนคทารีนที่ปลูกบนพื้นที่สูงของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14: พืชสวนไทย ไร้พรมแดน: บทคัดย่อ

ชื่อหนังสือ การทดสอบสมการประเมินพื้นที่ใบแบบไม่ทำลายของพี้ชและเนคทารีนที่ปลูกบนพื้นที่สูงของประเทศไทย

จำนวนหน้า 235 หน้า

ผู้แต่ง พูนทรัพย์ สืบมา , อุณารุจ บุญประกอบ , สุภาวดี คงทับทิม ,

 

การใช้ระบบภูมิสารสนเทศประเมินการจัดการน้ำชลประทานเพื่อการผลิตข้าวโพดหลังนา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาพืช

ชื่อหนังสือ การใช้ระบบภูมิสารสนเทศประเมินการจัดการน้ำชลประทานเพื่อการผลิตข้าวโพดหลังนา

จำนวนหน้า 528 หน้า

ผู้แต่ง รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ , รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม , พิบูลย์ กังแฮ , ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล ,

 

การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการบริหารจัดการโครงการเขตควบคุมแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมพื้นที่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2549

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่ออาหารปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน

ชื่อหนังสือ การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการบริหารจัดการโครงการเขตควบคุมแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมพื้นที่

จำนวนหน้า 85 หน้า

ผู้แต่ง ระพี ช้างเยาว์ ,

 

การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตชลประทาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2548

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 32

ชื่อหนังสือ การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตชลประทาน

จำนวนหน้า 95 หน้า

ผู้แต่ง สมชาย บุญประดับ ,

 

เก็บตกจากการพิจารณา ว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

ชื่อเอกสาร รายงานการสัมมนาวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2547

ชื่อหนังสือ เก็บตกจากการพิจารณา ว

จำนวนหน้า 237 หน้า

ผู้แต่ง ประนอม ศรัยสวัสดิ์ , วสันต์ กู้เกียรติกูล , ธรรมนูญ บุญไกรสร , สุน กสิเสรีวงศ์ , เอกชัย โอเจริญ ,

 

Characteristics of lead (Pb) in contaminated soils and its removal potential via bench-scale soil washing and soil flushing techniques

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

จำนวนหน้า 84 หน้า

ผู้แต่ง Nukoon Tawinteung , Preeda Parkpian , Skorn Mongkolsuk , Chongrak Polprasert ,

 

การดำเนินงานด้านไอทีของกรมส่งเสริมการเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2546

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

ชื่อหนังสือ การดำเนินงานด้านไอทีของกรมส่งเสริมการเกษตร

จำนวนหน้า 605 หน้า

ผู้แต่ง อมรรัตน์ สุพรรณชาติ , รัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ , รุ่งศิริ ประสงค์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 16 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University