มลภาวะ

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,971 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (41)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (3)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (324)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (627)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,916)

   การอารักขาพืช (498)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (96)

   การทำป่าไม้ (6)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (72)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (25)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (31)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (117)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (159)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (16)

   ระเบียบวิธีวิจัย (14)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 16 รายการ   
 

ผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชฟลูร็อกซิเพอร์ในดินในสภาพต่างๆ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการวัชพืชแห่งชาติ 2537

ชื่อหนังสือ ผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชฟลูร็อกซิเพอร์ในดินในสภาพต่างๆ

จำนวนหน้า 244 หน้า

ผู้แต่ง อัมพร สุวรรณเมฆ , ประทีป กระแสสินธุ์ , อรสา วงษ์เกษม ,

 

ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญของถั่วเหลืองฝักสดเพื่อทดแทนสารฆ่าแมลงที่ห้ามใช้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 2: ถั่วสร้างคน คนสร้างชาติ

ชื่อหนังสือ ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญของถั่วเหลืองฝักสดเพื่อทดแทนสารฆ่าแมลงที่ห้ามใช้

จำนวนหน้า 259 หน้า

ผู้แต่ง บุญญา อนุสรณ์รัชดา , สุทัด ปินตาเสน , เพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์ ,

 

ผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อสุขภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2548

ชื่อวารสาร เมืองไม้ผล

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 57 (206) หน้า 43-45

ผู้แต่ง ศักดา ศรีนิเวศน์ ,

 

Phytoremediation techniques for lead contaminated site: Lead uptake and deposition study

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

จำนวนหน้า 84 หน้า

ผู้แต่ง Benjaporn Boonyapookana , Preeda Parkpian , Chongrak Polprasert , Skorn Mongkolsuk , Lee Seung Hwan , Sombun Techapinyawat ,

 

Characteristics of lead (Pb) in contaminated soils and its revoval potential via bench-scale soil washing and soil flushing techniques

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

จำนวนหน้า 84 หน้า

ผู้แต่ง Nukoon Tawinteung , Preeda Parkpian , Skorn Mongkolsuk , Chongrak Polprasert ,

 

พิษภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2546

ผู้แต่ง ศักดา ศรีนิเวศน์ ,

 

ผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อสุขภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2544

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 265 หน้า 36-37

ผู้แต่ง ศักดา ศรีนิเวศน์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 16 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University