โภชนาการของมนุษย์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 11 รายการ   
 

แบบแผนการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในวัยรุ่น

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อหนังสือ แบบแผนการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในวัยรุ่น

จำนวนหน้า 180 หน้า

ผู้แต่ง ชาติวุฒิ วังวล , พีรดา ประจงการ ,

 

บทบาทของถั่วเหลืองต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมอภิปรายทางวิชาการ เรื่องภาวะการผลิตการตลาดและการใช้ประโยชน์ของถั่วเหลือง

ชื่อหนังสือ บทบาทของถั่วเหลืองต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

จำนวนหน้า หน้าไม่เรียงลำดับ

ผู้แต่ง ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ,

 

ตัวอย่างการเพิ่มคุณค่ามะม่วงหาวมะนาวโห่บ้านสวนลุงศิริ สมุทรสงคราม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 112-115

ผู้แต่ง มัทยา สุนทรวาทิน ,

 

ขมิ้นชัน ผูกพันวิถีไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 36 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 217-219

ผู้แต่ง ประพิศพรรณ อนุพันธ์ ,

 

บัวบกเพื่อนคู่ใจใบกลม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 36 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 207-209

ผู้แต่ง ประพิศพรรณ อนุพันธ์ ,

 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 19 ฉบับที่ (No.) 404 หน้า 62-63

ผู้แต่ง กุณฑล เทพจิตรา ,

 

อาหารสมุนไพรประจำธาตุเรือน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 19 ฉบับที่ (No.) 406 หน้า 69

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ทุ่งสังหารที่พบพระ ตอน การเลือกบริโภคพืชผัก ผลไม้ เพื่อให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2544

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 267 หน้า 36-37

ผู้แต่ง ศักดา ศรีนิเวศน์ ,

 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการกระจายน้ำนมในช่วงปิดภาคเรียน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2541

ชื่อวารสาร วารสารเกษตร

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 215-221

ผู้แต่ง วรทัศน์ อินทรัคคัมพร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 11 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University