กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 184 รายการ   
 

สื่อเกษตรครบวงจร: ตอนที่ 25 เรื่อง เกษตรกรรมการแปรรูปผลผลิต

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สื่อเกษตรครบวงจร: ตอนที่ 26 เรื่อง ความทุกข์ของชาวเนินหอม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สื่อเกษตรครบวงจร: ตอนที่ 27 เรื่อง ผลผลิตจากการแปรรูปไผ่

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สื่อเกษตรครบวงจร: ตอนที่ 29 เรื่อง แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เรื่องการทำลาย Cyclo Propenoid ในน้ำมันเมล็ดนุ่นเพื่อการบริโภค

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สรุปผลการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ฤดูแล้ง ประจำปี 2525

ชื่อหนังสือ เรื่องการทำลาย Cyclo Propenoid ในน้ำมันเมล็ดนุ่นเพื่อการบริโภค

จำนวนหน้า หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เรื่องการศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของน้ำมันและโปรตีนในเมล็ดกระเจี๊ยบมอญ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สรุปผลการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ฤดูแล้ง ประจำปี 2525

ชื่อหนังสือ เรื่องการศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของน้ำมันและโปรตีนในเมล็ดกระเจี๊ยบมอญ

จำนวนหน้า หน้า 2-3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ปัญหาเรื่องคุณภาพของผลิตผลและแนวทางในการปรับปรุง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมอภิปรายทางวิชาการ เรื่องภาวะการผลิตการตลาด และการใช้ประโยชน์ของถั่วเหลือง

ชื่อหนังสือ ปัญหาเรื่องคุณภาพของผลิตผลและแนวทางในการปรับปรุง

จำนวนหน้า หน้าไม่เรียงลำดับ

ผู้แต่ง จิตติน สีบุญเรือง ,

 

ผัก-ผลไม้ไทย สมุนไพรมีค่า

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุนิสา อธิวงศ์ธนวัฒน์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 184 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University