ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 134 รายการ   
 

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อหนังสือ ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนหน้า 180 หน้า

ผู้แต่ง วีระพล ทองมา , ประเจต อำนาจ ,

 

พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่จัดการต้นน้ำแม่น้ำซ้าย จังหวัดเชียงราย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อหนังสือ พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่จัดการต้นน้ำแม่น้ำซ้าย จังหวัดเชียงราย

จำนวนหน้า 180 หน้า

ผู้แต่ง สุนิลา ทนุผล , นำชัย ทนุผล , สำรวย หนูแสง ,

 

สื่อเกษตรครบวงจร: ตอนที่ 22 เรื่อง ฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สื่อเกษตรครบวงจร: ตอนที่ 36 เรื่อง ความสูญเสียที่บ้านนาต้นจั่น

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สื่อเกษตรครบวงจร: ตอนที่ 40 เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสนอบอุ่น

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Diagnosis of soil nutrient constraints and recommendations for lime, nitrogen and phosphorus in Thailand

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Tasnee Attanandana , Taweesak Vearasilp , Kukiat Soitong ,

 

NPK fertilizer management for corn: Decision aids and test kits

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Attanandana, T. , Suwannarat, C. , Vearasilp, T. , Kongton, S. , Meesawat, R. , Bunampol, P. , Soitong, K. , Tipanuka, C. , Yost, R.S. ,

 

มันสำปะหลังเพื่อผลิตเอทานอล

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 134 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University