เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 35 รายการ   
 

ทดสอบและพัฒนาเครื่องคัดหอมหัวใหญ่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สรุปงานวิจัยหอม-กระเทียม

ชื่อหนังสือ ทดสอบและพัฒนาเครื่องคัดหอมหัวใหญ่

จำนวนหน้า 115 หน้า

ผู้แต่ง คนึงศักดิ์ เจียรนัยกุล , สายัณห์ ขาวสะอาด , เอกนาถ ณ เชียงใหม่ , จารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ ,

 

การปรับปรุงชุดเพลาล้อขับของเครื่องปลูกอ้อยแบบท่อน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงชุดเพลาล้อขับของเครื่องปลูกอ้อยแบบท่อน

จำนวนหน้า 246 หน้า

ผู้แต่ง ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ , กิตติพิชญ์ อึงสถิตย์ถาวร , เสรี วงส์พิเชษฐ , ทิตินัย เทียนแย้ม , อภิพงศ์ ทองยุทธ , ไอลดา วิลัยวรรณาวงษ์ ,

 

การศึกษาเวลาที่ใช้และความสามารถในการทำงานของรถตัดอ้อย ในพื้นที่จัดหวัดชัยภูมิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557

ชื่อหนังสือ การศึกษาเวลาที่ใช้และความสามารถในการทำงานของรถตัดอ้อย ในพื้นที่จัดหวัดชัยภูมิ

จำนวนหน้า 246 หน้า

ผู้แต่ง ทรงศักดิ์ ผาจันดา , เสรี วงส์พิเชษฐ , ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ ,

 

ใช้เครื่องยนต์เกษตรอย่างไรให้ ทนทาน นานซ่อม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร วารสารส่งเสริมการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 256 หน้า 12-15

ผู้แต่ง นเรสน์ รังสิมันตศิริ ,

 

การศึกษาการทำความสะอาดและวัสดุเหลือตกค้างในเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข.

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 278-286

ผู้แต่ง อนุชิต ฉ่ำสิงห์ , ณรงค์ ปัญญา , วินิต ชินสุวรรณ ,

 

เตาเผาถ่าน ไอ้รถถัง 4 in 1

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร เกษตรกรรมธรรมชาติ

ปีที่ (Vol.) 15 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 77-81

ผู้แต่ง วุฒิกร พุทธิกุล , อลิสา สะหะหิรัญ ,

 

เนเธอร์แลนด์ ผู้นำอุตสาหกรรมไม้ดอกที่ยิ่งใหญ่ของโลก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 36 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 188-189, 204-207

ผู้แต่ง ชัญญา ทิพานุกะ ,

 

การจัดการเครื่องมือในการผลิตหญ้าแพงโกล่าในเขตจังหวัดชัยนาท ปีการเพาะปลูก 2548

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2550

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาพืช

ชื่อหนังสือ การจัดการเครื่องมือในการผลิตหญ้าแพงโกล่าในเขตจังหวัดชัยนาท ปีการเพาะปลูก 2548

จำนวนหน้า 746 หน้า

ผู้แต่ง บพิตร ตั้งวงศ์กิจ , ประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ , รัตนา ตั้งวงศ์กิจ , บุญส่ง หนองนา ,

 

เครื่องอัดแท่งปุ๋ยคอก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2550

ชื่อเอกสาร รวมบทคัดย่อผลงานวิจัย 2550

ชื่อหนังสือ เครื่องอัดแท่งปุ๋ยคอก

จำนวนหน้า 265 หน้า

ผู้แต่ง บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ , ทนงศักดิ์ แสงวัฒนะชัย , เสรี วงศ์พิเชษฐ , สุนันทา กิ่งไพบูลย์ , ลำไย โกวิทยากร , สมพงษ์ เอี่ยมวิริยะวัฒน์ , ลำดวน โสภา ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 35 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University