สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 77 รายการ   
 

การศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานและชีววิทยาของไรกระเทียมในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สรุปงานวิจัยหอม-กระเทียม

ชื่อหนังสือ การศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานและชีววิทยาของไรกระเทียมในประเทศไทย

จำนวนหน้า 115 หน้า

ผู้แต่ง วัฒนา จารณศรี ,

 

การเลี้ยงเป็ดเนื้อโป๊ยฉ่าย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Effect of spent rice straw in mushroom cultivation on growth performance and plasma metabolites in beef cattle

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Sarker, D. , Ahmed, M.R. , Sumon, R.A. , Jalal, N. , Sarker, N.C. , Al-Mamun, M. ,

 

การเลี้ยงผึ้งจิ๋ว ชันโรง: วิดีโอเพื่อการศึกษา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงผึ้งจิ๋ว ชันโรง: วิดีโอเพื่อการศึกษา

ผู้แต่ง ภัทรมาศ พานพุ่ม ,

 

ผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 25 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 1-2, 4-11

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

บำบัดโรคด้วยเหล็กในผึ้ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 25 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 19-25

ผู้แต่ง ประเสริฐ นพคุณขจร ,

 

ด้วงสาคู/ด้วงลาน เลี้ยงง่ายโปรตีนสูง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 25 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 26-32

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Development of expert system program for pre-diagnosis of important swine gastrointestinal diseases in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 46 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 996-1008

ผู้แต่ง Farpailin Maneelertu-dom , Sujate Chaunchom , Neramit Sookmanee , Supaporn Thaipakdee ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 77 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University