สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,971 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (41)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (3)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (324)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (627)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,916)

   การอารักขาพืช (498)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (96)

   การทำป่าไม้ (6)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (72)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (25)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (31)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (117)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (159)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (16)

   ระเบียบวิธีวิจัย (14)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 72 รายการ   
 

การศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานและชีววิทยาของไรกระเทียมในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สรุปงานวิจัยหอม-กระเทียม

ชื่อหนังสือ การศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานและชีววิทยาของไรกระเทียมในประเทศไทย

จำนวนหน้า 115 หน้า

ผู้แต่ง วัฒนา จารณศรี ,

 

การเลี้ยงเป็ดเนื้อโป๊ยฉ่าย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเลี้ยงผึ้งจิ๋ว ชันโรง: วิดีโอเพื่อการศึกษา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงผึ้งจิ๋ว ชันโรง: วิดีโอเพื่อการศึกษา

ผู้แต่ง ภัทรมาศ พานพุ่ม ,

 

ผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 25 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 1-2, 4-11

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

บำบัดโรคด้วยเหล็กในผึ้ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 25 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 19-25

ผู้แต่ง ประเสริฐ นพคุณขจร ,

 

ด้วงสาคู/ด้วงลาน เลี้ยงง่ายโปรตีนสูง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 25 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 26-32

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Development of expert system program for pre-diagnosis of important swine gastrointestinal diseases in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 46 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 996-1008

ผู้แต่ง Farpailin Maneelertu-dom , Sujate Chaunchom , Neramit Sookmanee , Supaporn Thaipakdee ,

 

ผลของข้าวโพดไร่สีม่วงในอาหารไก่กระทงต่อคุณภาพเนื้อ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2554

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

ชื่อหนังสือ ผลของข้าวโพดไร่สีม่วงในอาหารไก่กระทงต่อคุณภาพเนื้อ

จำนวนหน้า 506 หน้า

ผู้แต่ง พรรณระพี อำนวยสิทธิ์ , ทินกร ทาตระกูล , คมสัน อำนวยสิทธิ์ ,

 

การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 257-264

ผู้แต่ง ทรงศักดิ์ เทพหนู , สุพัตรา ศรีสุวรรณ , สุรินทร์ นิยมางกูร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 72 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University