การทำป่าไม้

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ
 

การพัฒนาการปลูกไม้กฤษณาและการผลิตไม้หอมกฤษณาเป็นธุรกิจของผู้ปลูกไม้กฤษณาในตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด: โครงการวิจัย รหัส ศ-ข (สวพ) 1.17.48

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2549

ชื่อเอกสาร ชุดโครงการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน: รายงานความก้าวหน้า 6 เดือนแรก

ชื่อหนังสือ การพัฒนาการปลูกไม้กฤษณาและการผลิตไม้หอมกฤษณาเป็นธุรกิจของผู้ปลูกไม้กฤษณาในตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด: โครงการวิจัย รหัส ศ-ข (สวพ) 1.17.48

จำนวนหน้า 288 หน้า

ผู้แต่ง สมศรี ภัทรธรรม , สิทธิชัย เกษตรเกษม , กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาลย์ , พจมาลย์ ลาภลือชา , สุภาภรณ์ เลิศศิริ ,

 

Sloping land soil degradation in the Northeast of Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

จำนวนหน้า 84 หน้า

ผู้แต่ง แสวง รวยสูงเนิน ,

 

การจัดการเมล็ดพันธุ์ป่าไม้ในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2533

ชื่อเอกสาร รายงานสัมมนาเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 4

ชื่อหนังสือ การจัดการเมล็ดพันธุ์ป่าไม้ในประเทศไทย

จำนวนหน้า หน้า 171-181

ผู้แต่ง พิศาล วสุวานิช ,

 

การวิจัยเพื่อการส่งเสริมระบบป่าไม้เกษตร ในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2533

ชื่อเอกสาร รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 7

ชื่อหนังสือ การวิจัยเพื่อการส่งเสริมระบบป่าไม้เกษตร ในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา

จำนวนหน้า หน้า 272-285

ผู้แต่ง รณกร ตีรกานนท์ , เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ ,

 

การปลูกสร้างสวนไผ่ตงในจังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2532

ชื่อเอกสาร การสัมมนาเรื่องไม้ไผ่ ครั้งที่ 2: การปลูกบำรุงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรไม้ไผ่

ชื่อหนังสือ การปลูกสร้างสวนไผ่ตงในจังหวัดปราจีนบุรี

จำนวนหน้า 539 หน้า

ผู้แต่ง สุพจน์ โพธิ์จินดา ,

 

บทบาทของไม้โตเร็วในไร่-นา ต่อการสนับสนุนโครงการอีสานเขียว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2532

ชื่อเอกสาร รายงานการสัมมนา ระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 6

ชื่อหนังสือ บทบาทของไม้โตเร็วในไร่-นา ต่อการสนับสนุนโครงการอีสานเขียว

จำนวนหน้า 435 หน้า

ผู้แต่ง ผการัตน์ รัฐเขตต์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University