วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 125 รายการ   
 

การปฏิบัติต่อดอกกล้วยไม้หลังการตัด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือการผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออก

ชื่อหนังสือ การปฏิบัติต่อดอกกล้วยไม้หลังการตัด

จำนวนหน้า 56 หน้า

ผู้แต่ง สายชล เกตุษา ,

 

ข้อสังเกตในการเลือกซื้อทุเรียน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร บทความรู้การเกษตร บรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2529

ชื่อหนังสือ ข้อสังเกตในการเลือกซื้อทุเรียน

จำนวนหน้า หน้า 32-35

ผู้แต่ง นารีลักษณ์ สุขกิจ ,

 

การอบไอน้ำมะม่วงเพื่อส่งออก

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ประพันธ์ ทิพยสหัสรังสี ,

 

ชา นานาสาระที่น่ารู้

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ศุภนารถ เกตุเจริญ ,

 

ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาหัวพันธุ์ที่อุณหภูมิต่ำต่อการชะลอการออกดอกของว่านอึ่งและว่านหัวครู

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14: พืชสวนไทย ไร้พรมแดน: บทคัดย่อ

ชื่อหนังสือ ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาหัวพันธุ์ที่อุณหภูมิต่ำต่อการชะลอการออกดอกของว่านอึ่งและว่านหัวครู

จำนวนหน้า 235 หน้า

ผู้แต่ง พงษ์นที ปินตาแจ่ม , ณัฐา โพธาภรณ์ ,

 

ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาหัวพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ดินนางกราย (Habenaria lindleyana Steud.)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14: พืชสวนไทย ไร้พรมแดน: บทคัดย่อ

ชื่อหนังสือ ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาหัวพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ดินนางกราย (Habenaria lindleyana Steud.)

จำนวนหน้า 235 หน้า

ผู้แต่ง นิพนธ์ กิติดี , โสระยา ร่วมรังษี , ณัฐา โพธาภรณ์ ,

 

ผลของการเก็บรักษาหัวพันธุ์ที่อุณหภูมิต่ำต่อการเจริญเติบโตเอื้องตีนกบ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14: พืชสวนไทย ไร้พรมแดน: บทคัดย่อ

ชื่อหนังสือ ผลของการเก็บรักษาหัวพันธุ์ที่อุณหภูมิต่ำต่อการเจริญเติบโตเอื้องตีนกบ

จำนวนหน้า 235 หน้า

ผู้แต่ง ชลเวทย์ ไทยรัตน์ , ณัฐา โพธาภรณ์ ,

 

การใช้ถุงพอลิเอทิลีนเจาะรูเพื่อยืดอายุวางจำหน่ายของผักเหลียงพร้อมปรุง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14: พืชสวนไทย ไร้พรมแดน: บทคัดย่อ

ชื่อหนังสือ การใช้ถุงพอลิเอทิลีนเจาะรูเพื่อยืดอายุวางจำหน่ายของผักเหลียงพร้อมปรุง

จำนวนหน้า 235 หน้า

ผู้แต่ง กนกพร บุญญะอติชาติ ,

 

ผลของระยะสุกแก่ของผลสับปะรด รูปแบบการตัดแต่ง และอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพสับปะรดนางแลตัดแต่งพร้อมบริโภค

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14: พืชสวนไทย ไร้พรมแดน: บทคัดย่อ

ชื่อหนังสือ ผลของระยะสุกแก่ของผลสับปะรด รูปแบบการตัดแต่ง และอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพสับปะรดนางแลตัดแต่งพร้อมบริโภค

จำนวนหน้า 235 หน้า

ผู้แต่ง นิอร โฉมศรี , สุพจนี อินทรโมฬี , อัมฤทธิ์ สีกล่อม ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 125 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University