วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,971 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (41)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (3)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (324)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (627)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,916)

   การอารักขาพืช (498)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (96)

   การทำป่าไม้ (6)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (72)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (25)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (31)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (117)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (159)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (16)

   ระเบียบวิธีวิจัย (14)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 96 รายการ   
 

การปฏิบัติต่อดอกกล้วยไม้หลังการตัด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือการผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออก

ชื่อหนังสือ การปฏิบัติต่อดอกกล้วยไม้หลังการตัด

จำนวนหน้า 56 หน้า

ผู้แต่ง สายชล เกตุษา ,

 

ข้อสังเกตในการเลือกซื้อทุเรียน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร บทความรู้การเกษตร บรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2529

ชื่อหนังสือ ข้อสังเกตในการเลือกซื้อทุเรียน

จำนวนหน้า หน้า 32-35

ผู้แต่ง นารีลักษณ์ สุขกิจ ,

 

การอบไอน้ำมะม่วงเพื่อส่งออก

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ประพันธ์ ทิพยสหัสรังสี ,

 

ชา นานาสาระที่น่ารู้

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ศุภนารถ เกตุเจริญ ,

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจใช้ถุงกระดาษน้ำตาลดำห่อผลมะม่วงเพื่อการส่งออก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2548

ชื่อเอกสาร การยอมรับของเกษตรกรต่อการพัฒนาคุณภาพมะม่วงเพื่อการส่งออกญี่ปุ่นโดยวิธีการห่อผล

ชื่อหนังสือ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจใช้ถุงกระดาษน้ำตาลดำห่อผลมะม่วงเพื่อการส่งออก

จำนวนหน้า 192 หน้า

ผู้แต่ง วิรัช อ่ำสกุล , สมศักดิ์ วรรณศิริ , วสันต์ ชัยสันติเกียรติ , สมโภชน์ รอดเย็น , ชัยยงค์ ชูจันทร์ , สมพร เกศศิริ ,

 

ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2548

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3

ชื่อหนังสือ ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน

จำนวนหน้า 176 หน้า

ผู้แต่ง เบญจมาส รัตนชินกร , ศิรฎา ทิมประเสริฐ , วัชรีพร โอฬารกนก , ประเวทย์ แก้วช่วง , ดารินทร์ กำแพงเพชร , ยสวันต์ บุษปวนิช ,

 

Browning of baby corn after harvest

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2546

ผู้แต่ง Meenaphan, A. , Ketsa, S. ,

 

Effect of aminooxyacetic acid and sugars on the vase life of Dendrobium flowers

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2546

ชื่อวารสาร Postharvest Biology and Technology

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 93-100

ผู้แต่ง Chaturaphat Rattanawisalanon , Saichol Ketsa , Wouter G. van Doorn ,

 

การคลุกเมล็ดข้าวฟ่างด้วยน้ำมันสะเดาเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวฟ่างในโรงเก็บ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2546

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 31

ชื่อหนังสือ การคลุกเมล็ดข้าวฟ่างด้วยน้ำมันสะเดาเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวฟ่างในโรงเก็บ

จำนวนหน้า 431 หน้า

ผู้แต่ง กุสุมา นวลวัฒน์ , วัลลิภา สุชาโต , บุษรา จันทร์แก้วมณี , พรรณีกา อัตตานนท์ , มาลี ชวนะพงศ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 96 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University