การอารักขาพืช

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 538 รายการ   
 

การปรับปรุงสูตรของ ametryn เพื่อความสะดวกในการใช้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการวัชพืชแห่งชาติ 2537

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงสูตรของ ametryn เพื่อความสะดวกในการใช้

จำนวนหน้า 244 หน้า

ผู้แต่ง อมรรัตน์ พันธุฟัก , สมสิทธิ์ ชำนาญศิลป์ , สมชาย เนาสราญ , ประดิษฐ์ วงษ์ยะลา ,

 

ใช้เมล็ดสะเดาป้องกันศัตรูพืช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร เมืองเกษตร

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 63 หน้า 86-87

ผู้แต่ง รุจิพร จารุพงศ์ ,

 

ผลของการขาดน้ำในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สรุปผลการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ฤดูแล้ง ประจำปี 2525

ชื่อหนังสือ ผลของการขาดน้ำในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5

จำนวนหน้า หน้า 13

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดกับแมลงศัตรูถั่วเขียว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สรุปผลการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ฤดูแล้ง ประจำปี 2525

ชื่อหนังสือ การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดกับแมลงศัตรูถั่วเขียว

จำนวนหน้า หน้า 4

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงประเภทดูดซึมบางชนิด กับหนอนแมลงวันเจาะต้นถั่วเหลือง (Bean Flies)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สรุปผลการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ฤดูแล้ง ประจำปี 2525

ชื่อหนังสือ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงประเภทดูดซึมบางชนิด กับหนอนแมลงวันเจาะต้นถั่วเหลือง (Bean Flies)

จำนวนหน้า หน้า 4

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การประเมินความเสียหายของผลผลิตถั่วเหลืองที่เป็นโรคใบด่าง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สรุปผลการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ฤดูแล้งประจำปี 2525

ชื่อหนังสือ การประเมินความเสียหายของผลผลิตถั่วเหลืองที่เป็นโรคใบด่าง

จำนวนหน้า หน้า 1

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สารเคมีปราบวัชพืชในการปลูกกระเทียมในภาคเหนือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สรุปงานวิจัยหอม-กระเทียม

ชื่อหนังสือ การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สารเคมีปราบวัชพืชในการปลูกกระเทียมในภาคเหนือ

จำนวนหน้า 115 หน้า

ผู้แต่ง กรองทอง จันทร ,

 

การศึกษาประสิทธิภาพเบื้องต้นของสารเคมีกำจัดวัชพืชประเภทสารเคมีคุมในกระเทียม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สรุปงานวิจัยหอม-กระเทียม

ชื่อหนังสือ การศึกษาประสิทธิภาพเบื้องต้นของสารเคมีกำจัดวัชพืชประเภทสารเคมีคุมในกระเทียม

จำนวนหน้า 115 หน้า

ผู้แต่ง กรองทอง จันทร ,

 

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารเคมีกำจัดวัชพืชประเภทยาคุมและอัตราผสมในกระเทียม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สรุปงานวิจัยหอม-กระเทียม

ชื่อหนังสือ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารเคมีกำจัดวัชพืชประเภทยาคุมและอัตราผสมในกระเทียม

จำนวนหน้า 115 หน้า

ผู้แต่ง บรรจง สิกขะมณฑล ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 538 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University