พืชศาสตร์และการผลิต

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,232 รายการ   
 

การใช้จุลินทรีย์ อี.เอ็ม. ในสวนลำไยของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัย 2537-2539

ชื่อหนังสือ การใช้จุลินทรีย์ อี.เอ็ม. ในสวนลำไยของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน

จำนวนหน้า 351 หน้า

ผู้แต่ง นำชัย ทนุผล , วีระพล ทองมา ,

 

สื่อเกษตรครบวงจร: ตอนที่ 30 เรื่อง ขยายพันธุ์ไม้สร้างรายได้

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สื่อเกษตรครบวงจร: ตอนที่ 33 เรื่อง พืชผักสวนครัวทุกรั้วก็กินได้

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สื่อเกษตรครบวงจร: ตอนที่ 35 เรื่อง อาชีพเสริมอื่นๆ และกองทุนของชุมชน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สื่อเกษตรครบวงจร: ตอนที่ 37 เรื่อง ผลไม้คุณภาพระดับ Q

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การตอบสนองของอ้อยพันธุ์ต่างๆ ต่อค่าความหวานเมื่อชักนำด้วยสารไกลโฟเสท

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการวัชพืชแห่งชาติ 2537

ชื่อหนังสือ การตอบสนองของอ้อยพันธุ์ต่างๆ ต่อค่าความหวานเมื่อชักนำด้วยสารไกลโฟเสท

จำนวนหน้า 244 หน้า

ผู้แต่ง สมบัติ ชิณะวงศ์ , อุดม พูลเกษ , สมศักดิ์ รัตนาชาตรี ,

 
 

ผักสวนครัว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ธงชัย สถาพรวรศักดิ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,232 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University