เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 691 รายการ   
 

ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัย 2537-2539

ชื่อหนังสือ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง

จำนวนหน้า 351 หน้า

ผู้แต่ง สุนิลา ทนุผล , นำชัย ทนุผล ,

 

การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อหนังสือ การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนหน้า 180 หน้า

ผู้แต่ง นำชัย ทนุผล , ดนุวัต เพ็งอ้น , สุนิลา ทนุผล , โชดก จรุงคนธ์ , ทรงศักดิ์ ภู่น้อย , มนัส ศุภลักษณ์ ,

 

การใช้สื่อเพื่อพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อหนังสือ การใช้สื่อเพื่อพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนหน้า 180 หน้า

ผู้แต่ง นคเรศ รังควัต , อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวณิช แคมป์ ,

 

สื่อเกษตรครบวงจร: ตอนที่ 2 เรื่อง ยุทธศาสตร์เกษตรพอเพียง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สื่อเกษตรครบวงจร: ตอนที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการที่ดิน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สื่อเกษตรครบวงจร: ตอนที่ 4 เรื่อง ปราชญ์ชาวบ้าน ต้นแบบความพอเพียง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สื่อเกษตรครบวงจร: ตอนที่ 5 เรื่อง พัฒนาชุมชนตามแนวเกษตรพอเพียง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การจัดการฟาร์มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง วิทยา อธิปอนันต์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 691 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University