การบริหาร และการออกกฏหมาย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,970 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (41)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (3)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (324)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (627)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,915)

   การอารักขาพืช (498)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (96)

   การทำป่าไม้ (6)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (72)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (25)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (31)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (117)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (159)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (16)

   ระเบียบวิธีวิจัย (14)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร (ภาค 2)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2548

ชื่อวารสาร วารสารส่งเสริมการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 206 หน้า 6-8

ผู้แต่ง จิระนุช ชาญณรงค์กุล ,

 

การถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2548

ชื่อวารสาร วารสารส่งเสริมการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 206 หน้า 13-15

ผู้แต่ง กุล แก้วประพาฬ ,

 

เยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2543

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 249 หน้า 56-57

ผู้แต่ง อัจฉรา สุขสมบูรณ์ ,

 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 15 จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานแรกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2543

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 250 หน้า 62, 64

ผู้แต่ง อัจฉรา สุขสมบูรณ์ ,

 

Role of IRRI in year 2000

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2536

ชื่อเอกสาร การสัมมนาข้าวไทยในทศวรรษหน้า

ชื่อหนังสือ Role of IRRI in year 2000

จำนวนหน้า 120 หน้า

ผู้แต่ง Fischer, Kenneth, S. , Lampe, Klaus ,

 

ระบบการควบคุมการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของรัฐ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2533

ชื่อเอกสาร รายงานสัมมนาเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 4

ชื่อหนังสือ ระบบการควบคุมการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของรัฐ

จำนวนหน้า หน้า 44-59

ผู้แต่ง ไพรัตน์ วัฒนกิจ ,

 

คำแนะนำผู้ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับพันธุ์พืชตาม พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2531

ชื่อเอกสาร สรุปผลการสัมมนาแนวทางพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

ชื่อหนังสือ คำแนะนำผู้ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับพันธุ์พืชตาม พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518

จำนวนหน้า หน้า 68-77

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ความก้าวหน้าของการรับรองพันธุ์ตาม พรบ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2529

ชื่อหนังสือ ความก้าวหน้าของการรับรองพันธุ์ตาม พรบ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

จำนวนหน้า 673 หน้า

ผู้แต่ง สุรไกร สังฆสุบรรณ์ ,

 

ความก้าวหน้าของการรับรองพันธุ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2529

ชื่อหนังสือ ความก้าวหน้าของการรับรองพันธุ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

จำนวนหน้า 673 หน้า

ผู้แต่ง สุรไกร สังฆสุบรรณ์ ,

 

การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชและปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 ข้อ 90

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2524

ชื่อวารสาร ข่าวสารกองขยายพันธุ์พืช

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 31-34

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University