การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 349 รายการ   
 

ผลกระทบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรต่อครอบครัวเกษตรกรชนบทในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัย 2537-2539

ชื่อหนังสือ ผลกระทบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรต่อครอบครัวเกษตรกรชนบทในจังหวัดเชียงใหม่

จำนวนหน้า 351 หน้า

ผู้แต่ง นำชัย ทนุผล , สุนิลา ทนุผล ,

 

เนื้อหาวิชาชีพและหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นของฝ่ายฝึกอบรมสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัย 2537-2539

ชื่อหนังสือ เนื้อหาวิชาชีพและหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นของฝ่ายฝึกอบรมสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม

จำนวนหน้า 351 หน้า

ผู้แต่ง วีระพล ทองมา ,

 

ผลการเรียนรู้ของเกษตรกรจากรายการวีดิทัศน์ที่มีเทคนิคการดำเนินเรื่องแตกต่างกัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัย 2537-2539

ชื่อหนังสือ ผลการเรียนรู้ของเกษตรกรจากรายการวีดิทัศน์ที่มีเทคนิคการดำเนินเรื่องแตกต่างกัน

จำนวนหน้า 351 หน้า

ผู้แต่ง วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ ,

 

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก ของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อหนังสือ การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก ของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน

จำนวนหน้า 180 หน้า

ผู้แต่ง ปรารถนา ยศสุข , อุดม พรหมเนตร ,

 

รายงานผลการดำเนินงาน ฝ่ายติดตามและประเมินผล ปี 2525-2526

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สถิติการเพาะปลูกไม้ยืนต้น ปีการเพาะปลูก 2531-32 เล่ม 2

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตถั่วเขียว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจัยถั่วเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2538

ชื่อหนังสือ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตถั่วเขียว

จำนวนหน้า 424 หน้า

ผู้แต่ง ชวาลวุฒิ ไชยนุวัติ , ชูทิพย์ ธนะเสนีย์ , เรืองเดช สุขสมบูรณ์ ,

 

Two different concepts yield different results

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Savitree Rangsipaht ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 349 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University