ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ
 

จันทบุรี เมืองแห่งพริกไทยพันธุ์ดี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 157-162

ผู้แต่ง เฉลิมชล ช่างถม ,

 

วันพืชมงคล มนต์ขลังที่ไม่เสื่อมคลายของเกษตรกรไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2548

ชื่อวารสาร วารสารส่งเสริมการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 203 หน้า 3-4

ผู้แต่ง นาวิน ธาราแสวง ,

 

การพัฒนาทางเทคโนโลยีการเกษตร : กรณีเครื่องจักรกลการเกษตร อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2531

ชื่อเอกสาร การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เครื่องมือและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

ชื่อหนังสือ การพัฒนาทางเทคโนโลยีการเกษตร : กรณีเครื่องจักรกลการเกษตร อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

จำนวนหน้า 238 หน้า

ผู้แต่ง ชวาลวุฒิ ไชยนุวัติ , สมชาย ชาญณรงค์กุล ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University