เกษตรทั่วไป

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 44 รายการ   
 

Protecting rights of participants under ethical considerations for human subjects in social and human behavior science

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Savitree Rangsipaht ,

 

งานวิจัยข้าวฟ่างหวานในเขตชลประทาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2554

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

ชื่อหนังสือ งานวิจัยข้าวฟ่างหวานในเขตชลประทาน

จำนวนหน้า 506 หน้า

ผู้แต่ง อารดา มาสริ , เชาวนาถ พฤทธิเทพ , สุวิมล ถนอมทรัพย์ , วันชัย ถนอมทรัพย์ , วิไลวรรณ พรหมคำ , สันติ พรหมคำ , พัชราพร หนูวิสัย , ชูชาติ บุญศักดิ์ , กนกทิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์ , ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์ , ศักดิ์ เพ่งผล ,

 

การศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง: กรณีศึกษา บ้านขุนแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2554

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2554

ชื่อหนังสือ การศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง: กรณีศึกษา บ้านขุนแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนหน้า 433 หน้า

ผู้แต่ง ทิพวัลย์ สีจันทร์ , รุ้งตะวัน จันทรเปารยะ , ขวัญเรียม ปันจันทร์ , เดชา วิทยาบำรุง , กิตติศักดิ์ จินดาวงค์ , สมาน สุปินนะ , ทวีโชค อินปัญญา , สมชาย ปัญญา ,

 

ทำไม ต้องทำวิจัย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2548

ชื่อวารสาร วารสารส่งเสริมการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 201 หน้า 13-14

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2548

ชื่อวารสาร วารสารส่งเสริมการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 202 หน้า 11-13

ผู้แต่ง วสันต์ กู้เกียรติกูล ,

 

ภัตตาคารโลก ไทย เวียดนาม (2)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2548

ชื่อวารสาร วารสารส่งเสริมการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 206 หน้า 16-18

ผู้แต่ง ศักดา ศรีนิเวศน์ ,

 

การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2548

ชื่อเอกสาร คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ

ชื่อหนังสือ การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนหน้า 266 แผ่น

ผู้แต่ง วิวัฒน์ ศัลยกำธร ,

 

การวิจัยกับการแก้ปัญหาในงานส่งเสริมการเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

ชื่อเอกสาร รายงานการสัมมนาวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2547

ชื่อหนังสือ การวิจัยกับการแก้ปัญหาในงานส่งเสริมการเกษตร

จำนวนหน้า 232 หน้า

ผู้แต่ง พีรเดช ทองอำไพ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 44 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University