เอกสารส่งเสริม / คู่มือเกษตรกร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 180 รายการ   
 

ผักสวนครัว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ธงชัย สถาพรวรศักดิ์ ,

 

เอกสารการปลูกพืชในนา

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การปลูกฝรั่ง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง มนู โป้สมบูรณ์ ,

 

การปลูกมะม่วง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พัฒนา นรมาศ , วัฒนา สวรรยาธิปัติ ,

 

ชา

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ศุภนารถ เกตุเจริญ , อัญชลี พัดมีเทศ ,

 

ลิ้นจี่

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง วิษณุ อุทโยภาส , วิเชียร ภิรมย์สุภาพ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 180 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University