ผลงานวิจัย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,550 รายการ   
 

ผลกระทบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรต่อครอบครัวเกษตรกรชนบทในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัย 2537-2539

ชื่อหนังสือ ผลกระทบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรต่อครอบครัวเกษตรกรชนบทในจังหวัดเชียงใหม่

จำนวนหน้า 351 หน้า

ผู้แต่ง นำชัย ทนุผล , สุนิลา ทนุผล ,

 

เนื้อหาวิชาชีพและหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นของฝ่ายฝึกอบรมสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัย 2537-2539

ชื่อหนังสือ เนื้อหาวิชาชีพและหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นของฝ่ายฝึกอบรมสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม

จำนวนหน้า 351 หน้า

ผู้แต่ง วีระพล ทองมา ,

 

ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัย 2537-2539

ชื่อหนังสือ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง

จำนวนหน้า 351 หน้า

ผู้แต่ง สุนิลา ทนุผล , นำชัย ทนุผล ,

 

การใช้จุลินทรีย์ อี.เอ็ม. ในสวนลำไยของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัย 2537-2539

ชื่อหนังสือ การใช้จุลินทรีย์ อี.เอ็ม. ในสวนลำไยของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน

จำนวนหน้า 351 หน้า

ผู้แต่ง นำชัย ทนุผล , วีระพล ทองมา ,

 

ผลการเรียนรู้ของเกษตรกรจากรายการวีดิทัศน์ที่มีเทคนิคการดำเนินเรื่องแตกต่างกัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัย 2537-2539

ชื่อหนังสือ ผลการเรียนรู้ของเกษตรกรจากรายการวีดิทัศน์ที่มีเทคนิคการดำเนินเรื่องแตกต่างกัน

จำนวนหน้า 351 หน้า

ผู้แต่ง วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ ,

 

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก ของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อหนังสือ การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก ของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน

จำนวนหน้า 180 หน้า

ผู้แต่ง ปรารถนา ยศสุข , อุดม พรหมเนตร ,

 

แบบแผนการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในวัยรุ่น

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อหนังสือ แบบแผนการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในวัยรุ่น

จำนวนหน้า 180 หน้า

ผู้แต่ง ชาติวุฒิ วังวล , พีรดา ประจงการ ,

 

การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อหนังสือ การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนหน้า 180 หน้า

ผู้แต่ง นำชัย ทนุผล , ดนุวัต เพ็งอ้น , สุนิลา ทนุผล , โชดก จรุงคนธ์ , ทรงศักดิ์ ภู่น้อย , มนัส ศุภลักษณ์ ,

 

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อหนังสือ ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนหน้า 180 หน้า

ผู้แต่ง วีระพล ทองมา , ประเจต อำนาจ ,

 

พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่จัดการต้นน้ำแม่น้ำซ้าย จังหวัดเชียงราย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อหนังสือ พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่จัดการต้นน้ำแม่น้ำซ้าย จังหวัดเชียงราย

จำนวนหน้า 180 หน้า

ผู้แต่ง สุนิลา ทนุผล , นำชัย ทนุผล , สำรวย หนูแสง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,550 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University