บทความในวารสาร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,515 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (349)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,232)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 561 รายการ   
 

ใช้เมล็ดสะเดาป้องกันศัตรูพืช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร เมืองเกษตร

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 63 หน้า 86-87

ผู้แต่ง รุจิพร จารุพงศ์ ,

 

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้ กับมุมมองปรับตัวเพื่อข้าวไทยอยู่รอด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 147-151

ผู้แต่ง กรกัญญา อักษรเนียม ,

 

การยอมรับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการผลิตข้าวนาปีของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 47 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 151-158

ผู้แต่ง วรารัตน์ สุดชา , ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ ,

 

มหกรรมพืชสวนโลก Beijing expo 2019 live green, live better

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 9 หน้า 184-188

ผู้แต่ง กรกัญา อักษรเนียม ,

 

ซินฟาตี้ อาณาจักรตลาดค้าส่ง สินค้าเกษตรใหญ่ของปักกิ่ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 184-187

ผู้แต่ง กรกัญญา อักษรเนียม ,

 

เทคนิคการเพาะและการดูแลรักษาเห็ดนางรม-นางฟ้า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 17-23

ผู้แต่ง ศตนัน พรรณอภัยพงศ์ ,

 

เมื่อนักส่งเสริมเกษตรไทยไปดูงานที่ไต้หวัน (ตอนที่ 1)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 143-146

ผู้แต่ง รุ่งนภา โบวิเชียร ,

 

ทุเรียนอุตรดิตถ์ แหล่งผลิตทุเรียนอร่อยแบบสวนวนเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 111-114

ผู้แต่ง สมพร แสนมณี ,

 

เมื่อนักส่งเสริมเกษตรไทยไปดูงานที่ไต้หวัน (ตอนที่ 2)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 123-126

ผู้แต่ง รุ่งนภา โบวิเชียร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 561 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University