บทความในวารสาร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,971 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (41)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (3)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (324)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (627)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,916)

   การอารักขาพืช (498)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (96)

   การทำป่าไม้ (6)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (72)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (25)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (31)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (117)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (159)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (16)

   ระเบียบวิธีวิจัย (14)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 490 รายการ   
 

ใช้เมล็ดสะเดาป้องกันศัตรูพืช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร เมืองเกษตร

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 63 หน้า 86-87

ผู้แต่ง รุจิพร จารุพงศ์ ,

 

เผือก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 53-61

ผู้แต่ง จิราภา จอมไธสง ,

 

แกลดิโอลัส ดอกไม้งามกับงานส่งเสริมการเกษตรและงานสร้างอาชีพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 65-76

ผู้แต่ง มณฑกาฬ ลีมา , สุภานันท์ ประดิษฐ์ ,

 

ตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตและปริมาณส่งออกยางพาราของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 219-228

ผู้แต่ง เฉลิมพล จตุพร , พัฒนา สุขประเสริฐ ,

 

พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ในตลาดสุขใจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร

ปีที่ (Vol.) 47 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 47-56

ผู้แต่ง กิตติณัฎฐ์ จิตต์อาจหาญ , พนามาศ ตรีวรรณกุล , สุพัตรา ศรีสุวรรณ ,

 

มะพร้าวน้ำหอมปลอดภัยที่สมุทรสงคราม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 89, 91-94

ผู้แต่ง มัทยา สุนทรวาทิน ,

 

ยอ มีดีให้ยกยอ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 114-117

ผู้แต่ง ประพิศพรรณ อนุพันธ์ ,

 

สัมภาษณ์พิเศษ: เสรีย์ แป้นคง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ก้าวการพัฒนาเพื่อภาคเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 27 ฉบับที่ (No.) 605 หน้า 60-61

ผู้แต่ง นิพนธ์ สุขสะอาด ,

 

ความต้องการความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงานโครงการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวันตก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

ปีที่ (Vol.) 46 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 31-40

ผู้แต่ง ณัตฐา พลเสน , สาวิตรี รังสิภัทร์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 490 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University