กรมส่งเสริมการเกษตร
สถิติสูงสุด 10 อันดับแรก
 
    เรื่องที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
1 การปลูกพริกไทยที่ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1859
2 กลูโฟซิเนท แอมโมเนียม (บาสต้า) ทางเลือกใหม่สำหรับการใช้สารกำจัดวัชพืชในสวนผลไม้ 1325
3 การถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 1144
4 การปลูกหมากเพื่อการค้า 1134
5 การพัฒนาเห็ดฟางเพื่อการส่งออก: อุตสาหกรรมการแปรรูปเห็ดฟาง 927
6 การตรวจข้าวเจ้าปนข้าวเหนียว โดยวิธีย้อมสีด้วยสารละลายไอโอดีน 750
7 การจัดการฟาร์มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 573
8 การพัฒนาทางเทคโนโลยีการเกษตร : กรณีเครื่องจักรกลการเกษตร อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต 559
9 สรุปงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเทียน-ข้าวเหนียวให้ต้านทานโรคราน้ำค้าง 542
10 มาตรฐานพันธุ์พืช มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ คุณสมบัติสารกำจัดศัตรูพืชและแนวทางในการจัดซื้อ 535
    เรื่องที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด
1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงในการเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 375
2 ภูมิปัญญาการผลิต การแปรรูป และการตลาดน้ำอ้อย ของเกษตรกร อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 115
3 การควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่โดยชีววิธี 83
4 ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราต่อโรคราน้ำค้างข้าวโพดสายพันธุ์ใหม่ 64
5 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในสภาพไร่กสิกร 49
6 เทคนิคการบังคับกล้วยไม้ให้ออกดอกในฤดูแล้ง 44
7 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของความต้านทานต่อด้วงเจาะเมล็ดถั่วเขียว (Callosobruchus maculatus F.) 42
8 การปรับปรุงประชากร Syn1 โดยการคัดเลือก S1 ประยุกต์ในผังรวงผึ้ง 41
9 ความพึงพอใจของเกษตรกรในโครงการสุกรขุนจ้างเลี้ยงกับบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 38
10 ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีต่อระบบเกษตรผสมผสานในเมืองโยคจาการ์ต้า อินโดนีเซีย 38
    ผู้แต่งที่มีผลงานมากที่สุด
    คำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
 

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University