ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (41)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (331)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (651)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,089)

   การอารักขาพืช (521)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (74)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (26)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (121)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (179)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (17)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

  ผลงานล่าสุด

ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการใช้แตนเบียนควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง สิรินันท์ หนูสงค์ , สุพัตรา ศรีสุวรรณ , สุรินทร์ นิยมางกูร , ...

ปีพิมพ์   2556

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง รุ่งนภา พันธ์จันทร์ , สุพัตรา ศรีสุวรรณ , สุรินทร์ นิยมางกูร , ...

ปีพิมพ์   2557

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University