ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (44)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (4)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (347)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (13)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (691)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,213)

   การอารักขาพืช (538)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (125)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (77)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (35)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (134)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (184)

   โภชนาการของมนุษย์ (11)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (16)

  ผลงานล่าสุด

การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร

ผู้แต่ง ประพนธ์ บุญรำพรรณ , โกศล เกิดโภคทรัพย์ , ราเชนทร์ ถิรพร , ...

ปีพิมพ์   2531

Expected roles of farmenr participation in sustainable rice production, U-Thong distric, Suphan Buri provinece, Thailand

ผู้แต่ง Am-on Aungsuratana , Sontichai Chanprame , Chawalit Hongprayoon , ...

ปีพิมพ์   2547

ความต้องการบัณฑิตวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย

ผู้แต่ง เอมอร อังสุรัตน์ , จุฬารัตน์ วัฒนะ , สุจิตรา กุลพันธ์ , ...

ปีพิมพ์   2546

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด

ผู้แต่ง สุพรรษา ศรีมณี , ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ , วิสากรณ์ สุขยานุดิษฐ , ...

ปีพิมพ์   2548

กลูโฟซิเนท แอมโมเนียม (บาสต้า) ทางเลือกใหม่สำหรับการใช้สารกำจัดวัชพืชในสวนผลไม้

ผู้แต่ง ศิริวัฒน์ ขัตติยะการุณ , วีรวุฒิ กตัญญูกุล

ปีพิมพ์   2532

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University