ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (211)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (29)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (186)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (148)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (946)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,200)

   การอารักขาพืช (5,276)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (660)

   การทำป่าไม้ (20)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (414)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (38)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (464)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,107)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,112)

   โภชนาการของมนุษย์ (29)

   มลภาวะ (240)

   ระเบียบวิธีวิจัย (152)

  ผลงานล่าสุด

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การผสมปุ๋ยเกร็ดพ่นทางใบพืชใช้เอง

ผู้แต่ง จินตนา หัสวายุกุล

ปีพิมพ์   2541

ศึกษาหาสูตรอาหารที่ชักนำให้เกิดแคลลัสในหม่อน

ผู้แต่ง พินัย ห้องทองแดง , อำไพ สินพัฒนานนท์

ปีพิมพ์   2538

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันฝรั่ง

ผู้แต่ง วิวัฒน์ ภาณุอำไพ , สนอง จรินทร

ปีพิมพ์   2545

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University