ประสิทธิภาพของสารสกัดมะคําดีควาย (Sapindus emarginatus Wall) กับสารไดเอทธิลมาเลท ต่ออัตราการตายของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata Lamarck) และผลกระทบต่อปลานิล

รายละเอียด

 • ประสิทธิภาพของสารสกัดมะคําดีควาย (Sapindus emarginatus Wall) กับสารไดเอทธิลมาเลท ต่ออัตราการตายของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata Lamarck) และผลกระทบต่อปลานิล

 • Efficiency of soapberry extract (Sapindus emarginatus Wall) and diethyl malate on mortality of golden apple snail (Pomacea canaliculata Lamarck) and impact on nile tilapia (Oreochromis niloticus)

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 • Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference: Science, Natural Resources and Environmental Economics

 • 2547

 •   ปราสาททอง พรหมเกิด
    ชมพูนุท จรรยาเพศ

 • บทความในหนังสือ

 • 974-537-432-6

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42

 • กรุงเทพฯ

 • 3-6 ก.พ. 2547

 • กรุงเทพฯ

 • 499 หน้า

 • ไทย

 • H10-ศัตรูพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • Pomacea canaliculata;สารสกัดจากพืช;Oreochromis niloticus;อัตราตาย;

 • Pomacea canaliculata;Plant extracts;Oreochromis niloticus;Mortality;

 • หอยเชอรี่;มะคำดีควาย;ไดเอทธิลมาเลท;ปลานิล;สารสกัดจากพืช;ประสิทธิภาพ;อัตราการตาย;ผลกระทบ

 • Diethyl malate;Sapindus emarginatus

 • KC4205025

 • [1] ปราสาททอง พรหมเกิด (กรมวิชาการเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา กลุ่มงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร)
  [2] ชมพูนุท จรรยาเพศ (กรมวิชาการเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา กลุ่มงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร)

 • [1] Prasarttong Promkerd (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Entomology and Zoology Div. Agricultural Zoology Reseach Group)
  [2] Chompoonut Chanyapate (Department of Agriculture , Bangkok (Thailand). Entomology and Zoology Div. Agricultural Zoology Reseach Group)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University