ประสิทธิภาพสารสกัดมะคำดีควายต่อเซลล์ และอัตราการตายของหอยเชอรี่

รายละเอียด

 • ประสิทธิภาพสารสกัดมะคำดีควายต่อเซลล์ และอัตราการตายของหอยเชอรี่

 • Efficiency of soapberry extracts on cell and mortality of golden apple snail (Pomacea canaliculata lamarck)

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 • Proceedings of 41th Kasetsart University Annual Conference: Science, Natural Resources and Environmental Economics

 • 2546

 •   ปราสาททอง พรหมเกิด
    ชมพูนุท จรรยาเพศ
    เรวดี พรหมเกิด

 • บทความในหนังสือ

 • 974-537-240-4

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41

 • กรุงเทพฯ

 • 3-7 ก.พ. 2546

 • กรุงเทพฯ

 • 614 หน้า

 • ไทย

 • H10-ศัตรูพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • Pomacea canaliculata;พืชสมุนไพร;สารสกัดจากพืช;ประสิทธิภาพ;เนื้อเยื่อสัตว์;อัตราการตาย;

 • POMACEA CANALICULATA;DRUG PLANTS;PLANT EXTRACTS;EFFICIENCY;ANIMAL TISSUES;MORTALITY;

 • หอยเชอรี่;สารสกัดมะคำดีควาย;ประสิทธิภาพ;เซลล์;เนื้อเยื่อ;การออกฤทธิ์;อัตราการตาย

 • Golden apple snail

 • KC4105049

 • [1] ปราสาททอง พรหมเกิด (กรมวิชาการเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา)
  [2] ชมพูนุท จรรยาเพศ (กรมวิชาการเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา)
  [3] เรวดี พรหมเกิด (กรมส่งเสริมการเกษตร กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช)

 • [1] Prasarttong Promkerd (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Div. of Entomology and Zoology)
  [2] Chompoonut Chanyapate (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Div. of Entomology and Zoology)
  [3] Rawadee Promkerd (Department of Agricultural Extension, Bangkok (Thailand). Plant Protection Service Division)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University