เจ้าเบิ้ม ตำนานควายดัง

ข้อมูลผลงาน

 • เจ้าเบิ้ม ตำนานควายดัง

 • 2555

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ธ.ค. 2555

 • ปีที่ 9 ฉบับที่ 107 หน้า 88-91

 • ไทย

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L40-โครงสร้างสัตว์

 • กระบือ;พ่อ;สัณฐานวิทยาของสัตว์;พฤติกรรมทางสังคม;

 • Water buffaloes;Fathers;Animal morphology;Social behaviour;

 • กระบือ;พ่อพันธุ์;รูปร่างลักษณะ;ลักษณะเด่น

 • Buffalo

 • TAB000125554619

ข้อมูลบรรณานุกรม