ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลขิงในการไล่ด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) และมอดแป้ง (Tribolium castaneum (Herbst))

รายละเอียด

 • ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลขิงในการไล่ด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) และมอดแป้ง (Tribolium castaneum (Herbst))

 • Efficacy of essential oils from Zingiberaceae as repellent to maize weevil (Sitophilus zeamais Motschulsky) and red flour beetle (Tribolium castaneum (Herbst))

 • 2554

 •   ดวงสมร สุทธิสุทธิ์
    อังศุมาลย์ จันทราปัตย์

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal (Thailand)

 • ต.ค.-ธ.ค. 2554

 • ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 หน้า 345-358

 • ไทย

 • J11-โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • ด้วงงวงข้าวโพด;มอดแป้ง;น้ำมันหอมระเหย;พืชตระกูลขิง;ข่าลิง;กระทือควาย;ว่านขมิ้น;สารไล่แมลง;ประสิทธิภาพ

 • TAB000125551456

 • KKU010078

 • [1] ดวงสมร สุทธิสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชากีฎวิทยา)
  [2] อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชากีฎวิทยา)

 • [1] Duangsamorn Suthisut (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Entomology)
  [2] Fields, Paul G. (Cereal Research Centre, Agriculture and Agri-Food Canada, Manitoba (Canada))
  [3] Angsumarn Chandrapatya (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Entomology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University