โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest)

ข้อมูลผลงาน

 • โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest)

 • 2554

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ก.ย. 2554

 • ปีที่ 8 ฉบับที่ 92 หน้า 114-115

 • ไทย

 • L73-โรคสัตว์

 • โค;กระบือ;สัตว์ป่า;แกะ;แพะ;โรคลงแดง;สมุฏฐานวิทยา;สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค;อาการ;การติดตามดูการเกิดโรค;การทดสอบทางคลินิก;ห้องปฏิบัติการ;การวินิจฉัยโรค;การสุ่มตัวอย่าง;

 • Cattle;Water buffaloes;Wild animals;Sheep;Goats;Rinderpest;Aetiology;Pathogenesis;Symptoms;Disease surveillance;Clinical trials;Laboratories;Diagnosis;Sampling;

 • โค;กระบือ;สัตว์ป่า;แพะ;แกะ;โรครินเดอร์เปสต์;เชื้อสาเหตุ;อาการของโรค;การเฝ้าระวังโรค;เกณฑ์ทางคลินิก;เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ;การวินิจฉัยโรค;วิธีการเก็บตัวอย่าง

 • Rinderpest

 • TAB000125543044

ข้อมูลบรรณานุกรม