เล่ส์/บราห์มัน เนื้อแน่นๆ หนังย่นๆ ขายเร็ว

รายละเอียด

 • เล่ส์/บราห์มัน เนื้อแน่นๆ หนังย่นๆ ขายเร็ว

 • 2560

 •   กรกฤต ทิพย์ภูริทร

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ม.ค. 2560

 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 156 หน้า 76-82

 • ไทย

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • E70-การค้า/การตลาด

 • โค;กระบือ;ตลาดนัด;การซื้อขาย;การตลาด;ราคา;พันธุ์

 • TAB000125601441

 • [1] กรกฤต ทิพย์ภูริทร

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University