รายงานความก้าวหน้าของการทดสอบสมรรถภาพกระบือ: โครงการวิจัยรหัส ส-น.1.18 ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2526

ข้อมูลผลงาน

 • รายงานความก้าวหน้าของการทดสอบสมรรถภาพกระบือ: โครงการวิจัยรหัส ส-น.1.18 ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2526

 • Report on buffalo performance testing in Thailand

 • 2527

 •   อรพิน เวชชบุษกร
    ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 12 หน้า

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • L52-การเจริญเติบโตของสัตว์

 • กระบือปลัก;การเจริญเติบโต;สมรรถภาพการผลิต;รูปร่างลักษณะ;การทดสอบ

 • Swamp buffalo;Growth;Production

 • KRBKNA23S0002888

 • [1] อรพิน เวชชบุษกร (กรมปศุสัตว์ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง)
  [2] ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)

ข้อมูลบรรณานุกรม