น้ำนมกระบือแช่แข็ง ตามเทรน Frozen food

รายละเอียด

 • เกษตรอภิรมย์

 • พ.ค.-มิ.ย. 2559

 • ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 หน้า 27-28

 • http://www.agri.kps.ku.ac.th/kasetapirom

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • J13-โลจิสติกส์ผลิตผลจากสัตว์

 • น้ำนมกระบือแช่แข็ง;การแช่แข็ง;การแช่เยือกแข็ง;การเก็บรักษา;คุณภาพน้ำนม

 • TAB000125600998

 • [1] ศศิธร นาคทอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)
  [2] ปิยธิดา งอกงาม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล ห้องปฏิบัติวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University