การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์: รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยรหัส lo.1.18 ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2526

ข้อมูลผลงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 11 หน้า

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • กระบือ;การปรับปรุงพันธุ์สัตว์;กรรมวิธีปรับปรุงพันธุ์;สมรรถภาพของสัตว์;การเติบโต;

 • Water buffaloes;Animal breeding;Breeding methods;Animal performance;Growth;

 • กระบือ;ควาย;การผสมพันธุ์;การปรับปรุงพันธุ์;การคัดเลือกพันธุ์;การผลิต;อายุ;การเจริญเติบโต;น้ำหนัก;ลักษณะทางสรีรวิทยา;ประเทศไทย

 • Buffaloes;Bubalus bubalis;Hybridization;Animal breeding;Selective;Animal production;Age;Growing;Weight;Physiological;Thailand

 • KRBKNA23S0002875

 • [1] จรัญ จันทลักขณา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [2] จำเนียร สัตยาพันธุ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [3] ชัยณรงค์ คันธพนิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [4] สมชัย จันทร์สว่าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [5] พรศรี ชัยรัตนายุทธ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [6] ปรารถนา พฤกษะศรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [7] ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [8] ประจัญ วีรสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [9] จรัส ระหว่างบ้าน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [10] กมล ริมคีรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [11] อนุรัตน์ ลิ่มสกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [12] วีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [13] สมิต ยิ้มมงคล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)

  เพิ่มเติม

 • [1] Charan Chantalakhana (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [2] Chamnean Satayapant (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [3] Chainarong Kantapanit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [4] Somchai Chansawang (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [5] Pornsri Chairattanayuth (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [6] Pratana Prucsasri (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [7] Pakapun Bunyavejchewin (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [8] Prachan Veerasit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [9] Jarous Ravangban (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [10] Kamal Rimkeeree (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [11] Anurat Limskul (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [12] Weera Romphophak (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [13] Smith Yimmongkok (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)

  เพิ่มเติม

ข้อมูลบรรณานุกรม