การศึกษาโครงสร้างของเม็ดเลือดขาวในกระบือปลักด้วยกล้องจุลทรรศน์อีเล็คตรอน 1. ลิมโฟไซท์และโมโนไซท์: รายงานผลการวิจัยประจำปี 2525 โครงการวิจัยที่ ร-ส 8.1.25

ข้อมูลผลงาน

 • การศึกษาโครงสร้างของเม็ดเลือดขาวในกระบือปลักด้วยกล้องจุลทรรศน์อีเล็คตรอน 1. ลิมโฟไซท์และโมโนไซท์: รายงานผลการวิจัยประจำปี 2525 โครงการวิจัยที่ ร-ส 8.1.25

 • Studies on the electron microscopic structure of white blood cells in swamp buffaloes (Bubalus bubalis) I. Lymphocytes and monocytes

 • 2525

 •   สมชัย พงศ์จรรยากุล
    วรวิทย์ วัชชวัลคุ
    ธีระสักดิ์ พราพงษ์

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 21 หน้า

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • L40-โครงสร้างสัตว์

 • กระบือปลัก;ลิมโฟไซท์;โมโนไซท์;โครงสร้างของเม็ดเลือดขาว;กล้องจุลทรรศน์อีเล็คตรอน

 • Swamp buffaloes;Bubalus bubalis;White blood cells;Lymphocytes;Monocytes;Electron microscopic structure

 • KRBKNA23S00000195

 • [1] สมชัย พงศ์จรรยากุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
  [2] วรวิทย์ วัชชวัลคุ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา)
  [3] ธีระสักดิ์ พราพงษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)

 • [1] Somchai Pongjunyakul ("Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Anatomy)
  [2] Worawidh Wajjwalku (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Pathology)
  [3] Teerasak Prapong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Anatomy")

ข้อมูลบรรณานุกรม