การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์: รายงานผลการวิจัยประจำปี 2525 โครงการวิจัยที่ สน. 1.18

ข้อมูลผลงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 17 หน้า

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L53-การสืบพันธุ์สัตว์

 • กระบือ;ควาย;การผสมพันธุ์;การปรับปรุงพันธุ์;สมรรถภาพสัตว์;สมรรถภาพการสืบพันธุ์

 • Water buffaloes;Animal breeding;Breeding methods;Animal performance;Reproductive performance

 • KRBKNA23S00000182

 • [1] จรัญ จันทลักขณา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [2] จำเนียร สัตยาพันธุ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [3] ชัยณรงค์ คันธพนิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [4] สมชัย จันทร์สว่าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [5] พรศรี ชัยรัตนายุทธ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [6] ปรารถนา พฤกษะศรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [7] วรรณพร ผูกเกษร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [8] ประจัญ วีรสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [9] จรัส ระหว่างบ้าน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [10] กมล ริมคีรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [11] อนุรัตน์ ลิ่มสกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [12] วีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [13] สมิตต์ ยิ้มมงคล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)

  เพิ่มเติม

 • [1] Charan Chantalakhana (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [2] Chamnean Satayapant (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [3] Chainarong Kantapanit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [4] Somchai Chansawang (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [5] Pornsri Chairattanayuth (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [6] Pratana Prucsasri (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [7] Wannaporn Poogkesorn (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [8] Prachan Veerasit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [9] Jarous Ravangban (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [10] Kamol Rimkeeree (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [11] Anurat Limskul (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [12] Weera Romphophak (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [13] Smith Yimmongkol (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)

  เพิ่มเติม

ข้อมูลบรรณานุกรม