ผลผลิตของกระบือที่ผสมพันธุ์ในสองฤดูของปี: รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยรหัส ส-น 1.18

ข้อมูลผลงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 9 หน้า

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • L53-การสืบพันธุ์สัตว์

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • กระบือ;การปรับปรุงพันธุ์สัตว์;การผสมพันธุ์;ฤดูกาล;สมรรถภาพการสืบพันธุ์;ลูกโค;การเติบโต

 • Water buffaloes;Animal breeding;Seasons;Reproductive performance;Calves;Growth

 • KRBKNA23S00000025

 • [1] จรัญ จันทลักขณา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [2] สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (กรมปศุสัตว์)
  [3] วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร (กรมปศุสัตว์)
  [4] ชูเกียรติ เรืองสุวรรณ (กรมปศุสัตว์)
  [5] ศรเทพ ธัมวาสร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)

  เพิ่มเติม

 • [1] Charan Chantalakhana (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [2] Suntraporn R. Na Puket (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand))
  [3] Vitoon Kamnerdpetch (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand))
  [4] Chookiate Reangsuwan (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand))
  [5] Sonthep Tumwasorn (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)

  เพิ่มเติม

ข้อมูลบรรณานุกรม