30 ปีในงานวิชาการและความก้าวหน้าในการจัดการสัตว์ป่าสงวนของไทย

รายละเอียด

 • 30 ปีในงานวิชาการและความก้าวหน้าในการจัดการสัตว์ป่าสงวนของไทย

 • 2552

 •   นริศ ภูมิภาคพันธ์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

 • Journal of Wildlife in Thailand (Thailand)

 • ธ.ค. 2552

 • ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 หน้า 24-26

 • http://anchan.lib.ku.ac.th/kukr/handle/003/19352

 • ไทย

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • D50-กฎหมาย

 • สัตว์ป่าสงวน;การจัดการสัตว์ป่าสงวน;ชนิด;แรด;กระซู่;กูปรี;ควายป่า;ละองละมั่ง;สมัน;เนื้อทราย;เลียงผา;กวางผา;นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร;นกกระเรียน;นกแต้วแล้วท้องดำ;แมวลายหินอ่อน;สมเสร็จ;เก้งหม้อ;พะยูน;การฟื้นฟูประชากร;การจัดการสัตว์;สถานภาพการปรากฏ;บัญชีสัตว์ป่าสงวน;การเพิ่มเข้าและการนำออก;พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า;การสำรวจ;การวิจัย;การสร้างบุคลากร

 • TAB000125534817

 • [1] นริศ ภูมิภาคพันธ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University