พืชสมุนไพรไล่แมลงสําหรับเกษตรอินทรีย์

รายละเอียด

 • พืชสมุนไพรไล่แมลงสําหรับเกษตรอินทรีย์

 • Insecticidal herbs for organic agriculture

 • 2548

 •   วิสิษฐ์ จุ้ยดอนกลอย

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

 • [ม.ป.ท.]

 • 81 หน้า

 • H10-ศัตรูพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • พืชสมุนไพร;เกษตรอินทรีย์;การปลูก;กายวิภาคของพืช;ประสิทธิภาพ;การใช้;ยาสูบ;น้อยหน่า;ขมิ้น;ว่านน้ำ;พริก;กานพลู;ลำโพง;ตะไคร้หอม;กลอย;ข่า;กระเทียม;ตะไคร้;ศัตรูพืช;แมลงศัตรู;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;สารป้องกันกำจัดแมลง;

 • Drug plants;Organic agriculture;Planting;Plant anatomy;Efficiency;Uses;Tobacco;Sugar apple;Turmeric;Sweet flag;Chillies;Cloves;Thorn apple;Citronella grass;Yams;Lesser galangal;Garlic;Lemon grass;Pests of plants;Pest insects;Pest control;Insecticides;

 • พืชสมุนไพรไล่แมลง;ระบบเกษตรอินทรีย์;การปลูก;สารออกฤทธิ์;ลักษณะทั่วไป;วิธีใช้;ประสิทธิภาพ;ส่วนของพืชที่ใช้ประโยชน์;สะเดา;หางไหล;ยาสูบ;ตระกูลน้อยหน่า;ขมิ้นชัน;แมงลัก;ว่านน้ำ;พริก;เปราะหอม;กานพลู;ผักโขม;เลี่ยน;น้ำนมราชสีห์;ส้มกุ้ง;ลำโพง;ดองดึง;หนาดใหญ่;สาบเสือ;ตะไคร้หอม;สารภี;ขอบชะนางขาว;กลอย;บอระเพ็ด;หนอนตายหยาก;ข่าเหลือง;ตะไคร้;เถาวัลย์เปรียง;มะคำดีควาย;หญ้าวงช้าง;แห้วหมู;ฟ้าทะลายโจร;พญายอ;ศัตรูพืช;แมลงศัตรู;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;สารป้องกันกำจัดแมลง

 • TAB000025590647

 • 2011-014-0009

 • [1] วิสิษฐ์ จุ้ยดอนกลอย (กรมพัฒนาที่ดิน สำงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University