โคขุน ซื้อง่ายขายคล่อง กับแม่ค้าคนกลางที่ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด

 • โคขุน ซื้อง่ายขายคล่อง กับแม่ค้าคนกลางที่ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

 • คู่มือการเพาะเลี้ยงโคเนื้อ และโคงาม

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • 974930258-3

 • กรุงเทพฯ

 • 123 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • E70-การค้า/การตลาด

 • โคเนื้อ;การค้า;การจัดซื้อ;การตลาด;ตลาดสินค้าเกษตร;

 • Beef cattle;Trade;Purchasing;Marketing;Commodity markets;

 • โคเนื้อ;โคขุน;การซื้อขายโค;การค้า;พ่อค้าคนกลาง;ตลาดซื้อขายโค-กระบือ

 • Beef cattle

 • TAB000025590441

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University