บอระเพ็ดดองเหล้าขาวสูตรยากินหญ้าดีของโค-กระบือ

รายละเอียด

 • บอระเพ็ดดองเหล้าขาวสูตรยากินหญ้าดีของโค-กระบือ

 • 2558

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ก.ค. 2558

 • ปีที่ 12 ฉบับที่ 138 หน้า 45

 • ไทย

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • L02-อาหารสัตว์

 • โค;กระบือ;บอระเพ็ดดองเหล้าขาว;สูตรยา;กรรมวิธีการผลิต;ส่วนผสม;วิธีการใช้

 • TAB000125582484

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University