นมควาย ผลกินได้ รากเป็นสมุนไพร

รายละเอียด

  • นมควาย ผลกินได้ รากเป็นสมุนไพร

  • 2557

  •   ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์

  • บทความในวารสาร

  • เทคโนโลยีชาวบ้าน

  • 1 ก.พ. 2557

  • ปีที่ 26 ฉบับที่ 568 หน้า 56-57

  • ไทย

  • F50-โครงสร้างของพืช

  • F60-ชีวเคมีของพืช

  • S30-โรคขาดสารอาหาร

  • นมควาย;ราก;สมุนไพร;ลักษณะทางพฤกษศาสตร์;ลักษณะทั่วไป;ชนิด;สรรพคุณทางยา;การป้องกันโรค;การรักษาโรค

  • TAB000125572754

  • [1] ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University