นมควาย ผลกินได้ รากเป็นสมุนไพร

รายละเอียด

 • นมควาย ผลกินได้ รากเป็นสมุนไพร

 • 2557

 •   ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์

 • บทความในวารสาร

 • เทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 1 ก.พ. 2557

 • ปีที่ 26 ฉบับที่ 568 หน้า 56-57

 • ไทย

 • F50-โครงสร้างของพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • นมควาย;ราก;สมุนไพร;ลักษณะทางพฤกษศาสตร์;ลักษณะทั่วไป;ชนิด;สรรพคุณทางยา;การป้องกันโรค;การรักษาโรค

 • TAB000125572754

 • [1] ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University