เกษตรต่างแดน เกษตรพอเพียงในอินเดีย (1)

รายละเอียด

 • เกษตรต่างแดน เกษตรพอเพียงในอินเดีย (1)

 • 2557

 •   ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง

 • บทความในวารสาร

 • เทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 1 ม.ค. 2557

 • ปีที่ 26 ฉบับที่ 566 หน้า 108-109

 • ไทย

 • Q70-การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • มูลกระบือ;เชื้อเพลิง;ต้นตาล;น้ำตาลเมา;มะขามป้อม;ผลิตภัณฑ์;อินเดีย

 • TAB000125570036

 • [1] ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University