แผ่นดิน: โลกที่เราอาศัยอยู่

รายละเอียด

 • บริษัท สุวีริยาสาส์น จำกัด

 • กรุงเทพฯ

 • 32 หน้า

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • B10-ภูมิศาสตร์

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • แผ่นดิน;การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์;รูปร่าง;การกัดกร่อน;ภูมิอากาศ;พืชพรรณ;ป่าดิบชื้น;ป่าฝน;ทุ่งหญ้าสะวันนา;ทะเลทราย;ควายไบซัน;ป่าไม้;ทุนดรา;ที่ลุ่มชื้นแฉะ;ที่ลุ่มน้ำขัง;มาบ;ป่าชายเลน

 • Land

 • TAB000225550421

 • [1] กิลเบิร์ต, มิเกล แอนเจิล
  [2] ปิยตา วนนันทน์, ผู้แปล

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University