การเดินทางของปลาผ่านบันไดปลาฝายร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด: เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2549

รายละเอียด

 • กรมประมง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

 • กรุงเทพฯ

 • 24 หน้า

 • M40-นิเวศวิทยาทางน้ำ

 • N01-วิศวกรรมเกษตร

 • Cyprinidae;Cobitidae;Acantopsis choirorhynchos;Barbodes altus;Osteochilus hasselti;Osteochilus melanopleurus;ปลา;การอพยพ;เขื่อน;อ่างเก็บกักน้ำ;ประเทศไทย;

 • Cyprinidae;Cobitidae;Acantopsis choirorhynchos;Barbodes altus;Osteochilus hasselti;Osteochilus melanopleurus;Fishes;Migration;Dams;Water reservoirs;Thailand;

 • ปลาสร้อยขาว;ปลาจิ้งจอก;ปลาหมูข้างลาย;ปลารากกล้วย;ปลาตะเพียนทอง;ปลาสร้อยนกเขา;ปลาหน้าหมอง;ปลาซิวควาย;ปลาแปป;ปลากระแห;ปลาพรมหัวเหม็น;การเดินทางของปลา;บันไดปลา;ฝายร้อยเอ็ด;จ.ร้อยเอ็ด

 • Henicorhynchus siamensis;Crossocheilus reticulatas;Botia helodes;Osteochilus lini;Rasbora dusonensis;Parachela oxygastroides;Barbodes schwanefeldi;Fish migration;Fish passway;Roi et dam;Roi Et province

 • TAB000025510955

 • [1] จามิกร พิลาศเอมอร (กรมประมง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด)
  [2] วชิระ กว้างขวาง (กรมประมง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี)
  [3] เบญจมาศ มุสิแก้ว (กรมประมง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น)

 • [1] Chamikorn Pilasemorn (Department of Fisheries, Bangkok (Thailand). Inland Fisheries Research and Development Bureau. Roi Et Inland Fisheries Research and Development Center)
  [2] Wachira Kwangkhwang (Department of Fisheries, Bangkok (Thailand). Inland Fisheries Research and Development Bureau. Ubon Ratchathani Inland Fisheries Research and Development Center)
  [3] Benjamas Musikaew (Department of Fisheries, Bangkok (Thailand). Inland Fisheries Research and Development Bureau. Khon Kaen Inland Fisheries Research and Development Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University