ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน

รายละเอียด

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

 • กรุงเทพฯ

 • 167 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว;ข้าว;ชาวนา;พลังแผ่นดิน;พันธุ์;การปลูก;พื้นที่ปลูก;การเขตกรรม;การเก็บเกี่ยว;กระบือ;ธนาคารโคและกระบือ;โรงสีข้าว;โรงสีชุมชน;โรงสีข้าวพระราชทาน;ประวัติ;วิถีชีวิต;การทำนา;การพึ่งตนเอง

 • TAB000225520519

 • 2010-007-0001

 • [1] บุญไทย แก้วขันตี
  [2] อภิรดี ยิ้มละมัย
  [3] วิทยา เจียรพันธุ์
  [4] วรวรรณ คำแย้ม
  [5] ดรุณี วันทะนะ
  [6] ขวัญใจ รุจิเรข
  [7] ชัยณรงค์ ลาภเศรษฐานุรักษ์

  เพิ่มเติม

 • [1] Bunthai Khaewkhanti
  [2] Aphiradi Yimlamai
  [3] Witthaya Chiephan
  [4] Worawan Khamyaem
  [5] Daruni Wanthana
  [6] Khwanchai Ruchiret
  [7] Chainarong Lapsetthanurak

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University