การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโค-กระบือ 2.การตรวจชิมและผลกระทบจากการแช่เย็นซาก

รายละเอียด

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 49-50

 • J13-โลจิสติกส์ผลิตผลจากสัตว์

 • โค;กระบือ;คุณภาพซาก;การแช่เย็น;การตรวจสอบ

 • TAB253040

 • [1] สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง
  [2] จินตนา อินทรมงคล
  [3] ชัยณรงค์ คันธพนิต

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University