การวิเคราะห์หาปริมาณของยาฆ่าแมลงชนิด CHLORINATED HYBROCARBON ที่ตกค้างในไขมันของโคและกระบือ

รายละเอียด

 • การวิเคราะห์หาปริมาณของยาฆ่าแมลงชนิด CHLORINATED HYBROCARBON ที่ตกค้างในไขมันของโคและกระบือ

 • 2529

 •   รัมภา อินทรักษา
    ยรรยง อินทรรักษา

 • บทความในวารสาร

 • ข่าวสารเกษตรศาสตร์

 • ธ.ค. 2529-ม.ค. 2530

 • ปีที่ 31 ฉบับที่ 6 หน้า 74-75

 • T01-มลพิษ

 • โค;กระบือ;สารป้องกันกำจัดแมลง;พิษตกค้าง;การวิเคราะห์ปริมาณ

 • TAB313137

 • [1] รัมภา อินทรักษา
  [2] ยรรยง อินทรรักษา

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University