ปศุสัตว์: ไก่และผลิตภัณฑ์ไก่: โคนม

รายละเอียด

  • ปศุสัตว์: ไก่และผลิตภัณฑ์ไก่: โคนม

  • ไม่ระบุ

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • หนังสือ

  • กรุงเทพฯ

  • 23 หน้า

  • E71-การค้าระหว่างประเทศ

  • ปศุสัตว์;ไก่เนื้อ;ไก่ไข่;สุก;กระบือ;โคเนื้อ;โคนม;น้ำนมดิบ;การผลิต;การส่งออก;การนำเข้า;นโยบาย;มาตรการ;WTO

  • TAB444047

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University