แมลง: อาหารมนุษย์ในอนาคต

รายละเอียด

  • กรมการแพทย์ สถาบันการแพทย์แผนไทย;มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา;มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

  • กรุงเทพฯ

  • 226 หน้า

  • S01-โภชนศาสตร์

  • E73-การบริโภค

  • แมลง;อาหาร;การบริโภค;แมลงหน้าง้ำ;แมลงกระโซ;แมลงหัวควาย;แมลงดานา;แมลงข้าวสาร;แมลงตับเต่า;แมลงก้องแขน;แมลงเหนี่ยง;แมลงสีเสียด;แมลงกระชอน;จิ้งหรีด;จิโปม;แมลงเม่า;แมงมุง;กุดจี่;แมลงกินูน;ด้วงกว่าง;จักจั่น;เรไร;แมลงทับ;ตั๊กแตน;แมลงมัน;มวนเขียว;ด้วงหนวดยาว;แมลงกะแง;ดักแด้ไหม;แมลงค่อมทอง;ด้วงงวง;หนอนม้วนใบกล้วย;ด้วงเต่าทอง;มดแดง;ผึ้ง;ต่อ;แตน;อนุกรมวิธาน;ชนิด;ลักษณะทางกายภาพ;แหล่งที่อยู่อาศัย;วิธีการจับ;รูปแบบการบริโภค;คุณค่าทางโภชนาการ;อันตราย;ชาวบ้าน;ทัศนคติ;ชุมชน;บทบาท

  • TAB438774

  • [1] กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University