รายงานเบื้องต้นโครงการศึกษา เพื่อปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนที่สี่ ถั่ว ฝ้ายและโค-กระบือ

รายละเอียด

  • รายงานเบื้องต้นโครงการศึกษา เพื่อปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนที่สี่ ถั่ว ฝ้ายและโค-กระบือ

  • ไม่ระบุ

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • หนังสือ

  • ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์

  • กรุงเทพฯ

  • 93 หน้า

  • E70-การค้า/การตลาด

  • ถั่ว;ฝ้าย;โค;กระบือ;ตลาดสินค้าเกษตร;การผลิต;ระบบตลาด;ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • TAB310295

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University